O nas

Jesteśmy zespołem energicznych prawników, których pasją jest rozwiązywanie problemów i wskazywanie naszym klientom efektywnych rozwiązań. Proponowane przez nas modele współpracy mają na celu sprostanie wymaganiom klienta, które bywają różne w poszczególnych rodzajach spraw, prowadzonej działalności i sposobie wynagradzania. W pracy zawodowej stawiamy na specjalizację, dyspozycyjność i innowacyjność pozwalającą w najszybszy sposób doprowadzić do oczekiwanych rezultatów.

Jeden dzień w tygodniu Kancelaria zaprasza na bezpłatne spotkania, których celem jest rozeznanie sprawy klienta i przedstawienie możliwych wariantów jej rozwiązania.

Mateusz Szabelski

adwokat, mediator Więcej...
Mateusz Szabelski adwokat, mediator X

Adwokat Szczecińskiej Izby Adwokackiej i mediator przeszkolony przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Obszar jego praktyki adwokackiej ogniskuje się głównie wokół kompleksowej obsługi przedsiębiorców działających w branży budowlanej i projektowej, handlu, a także spraw z zakresu prawa karnego, prawa autorskiego i służebności. Wiedzę i zdolności mediacyjne wykorzystuje w prowadzonych negocjacjach, jak i wspieraniu organizacji samorządowych w rozwiązywaniu niekorzystnych sytuacji społecznych. Prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych, karnych i rodzinnych.

W pracy zawodowej stawia na konsekwencję, wszechstronne rozeznanie tematu i innowacyjne rozwiązania.

Prywatnie jest fotografem, maratończykiem i rowerzystą XC. Interesuje go rozwój osobisty i muzyka wielu gatunków.

Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

Marcin Walawski

radca prawny Więcej...
Marcin Walawski radca prawny X

Marcin Walawski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe ogniskowały się wokół prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych.
Seminarium magisterskie na katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego pod kierownictwem Profesor Janiny Panowicz-Lipskiej zwieńczył pracą magisterską pod tytułem „Dematerializacja papierów wartościowych”, ocenioną i obronioną na stopień bardzo dobry.

Karierę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów, w poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich. W latach 2010-2015 był członkiem zespołu prawnego obsługującego centrale spółek z grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK (Grupa Santander), tj. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz BZ WBK Asset Management S.A.

Do jego zadań należało bieżące wsparcie poszczególnych jednostek organizacyjnych i organów BZ WBK TFI S.A./BZ WBK Asset Management S.A., w tym w szczególności redagowanie i analiza umów charakterystycznych dla rynku kapitałowego, wsparcie prawne Zespołu ds. Podatków, ocena zasadności roszczeń klientów, obsługa spółek w kontaktach z regulatorami (w tym z Komisją Nadzoru Finansowego), weryfikacja raportów bieżących i okresowych, sporządzanie i weryfikacja wewnętrznych regulacji, a także monitorowanie zmian otoczenia prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego.
Jako prawnik uczestniczył w projektach związanych z wprowadzeniem nowych produktów inwestycyjnych, a także we wdrażaniu nowych rozwiązań teleinformatycznych w procesie obsługi klienta.

Współpracował również z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie wsparcia w postępowaniach sądowych w okręgu poznańskim.

Od roku 2014 prowadzi własną praktykę w ramach kancelarii.

Obecnie koncentruje się na reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, konstruowaniem i analizą umów, wprowadzaniem procedur związanych z ochroną danych osobowych, świadczeniem usług i sprzedażą za pośrednictwem Internetu (e-commerce), a także rejestracją i bieżącym wsparciem prawnym spółek prawa handlowego.

Obszarem, któremu poświęca szczególną uwagę jest obsługa prawna inwestorów zagranicznych, w szczególności przedsiębiorstw pochodzących ze Skandynawii.
Usługi są świadczone w języku polskim i angielskim.

 

Języki obce:
Język polski i język angielski. Język norweski w stopniu podstawowym.

Zakres usług

Oferta Kancelarii Szabelski Walawski jest dostosowana do charakterystyki i oczekiwań klienta. Zasadniczo usługi świadczone przez Kancelarię są kierowane do klienta biznesowego, jak i indywidualnego.

Prawnicy Kancelarii Szabelski Walawski prowadzą stałą obsługę przedsiębiorców polegającą na aktywnym uczestnictwie w procesie budowania bezpiecznych i efektywnych strategii w projektach realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych, organizowaniu negocjacji, prowadzeniu mediacji, sporządzaniu pism, projektów umów, ochronie praw autorskich przedsiębiorstw i ich własności intelektualnej, planowaniu inwestycji, a także wsparciu działów księgowości i kadr.

Największe doświadczenie prawnicy Kancelarii Szabelski Walawski posiadają w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w budownictwie, wykonywaniu projektów budowlanych i wykonawczych, handlu (w tym e-commerce) oraz redagowaniu i analizie umów typowych dla rynków kapitałowych, a także ocenie i dochodzeniu roszczeń związanych z produktami inwestycyjnymi. Prawnicy Kancelarii prowadzą również szkolenia według zapotrzebowania Klientów.

Obsługa przedsiębiorców i przedsiębiorstw

01. Dochodzenie roszczeń

Sporządzanie wezwań do zapłaty, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jak i windykacja z udziałem kancelarii komorniczych. Wspieramy Klienta w szczególności w dochodzeniu roszczeń z tytułu umów o roboty budowlane (w tym podwykonawstwo), prace projektowe, najmu, dostawy, sprzedaży, przewozu, jak również innych umów o świadczenie usług.

02. Stała obsługa przedsiębiorców

Bieżące wsparcie prawne, poprzez cykliczne spotkania w siedzibie Klienta lub Kancelarii. Usługa obejmuje pomoc prawną w prowadzeniu firmy, planowanie strategii w realizowanych projektach, redagowanie umów, dochodzenie roszczeń w imieniu Klienta, a także obsługę prawną spółek i ich organów.

03. Reprezentacja przed sądami i organami administracji publicznej

Inicjowanie postępowań, sporządzanie pism, uczestnictwo w rozprawach i czynnościach urzędowych, wsparcie w procesach inwestycyjnych, prowadzeniu działalności reglamentowanej, a także sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

04. Analiza i przygotowanie umów

Ochrona interesów Klienta w toku zawierania umów przedstawianych przez kontrahentów, redagowanie umów wykorzystywanych przez Klientów w obrocie gospodarczym w sposób możliwie ściśle uwzględniający cele i bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

05. Prawa autorskie, własność intelektualna i ochrona wizerunku

Pomoc w ochronie wizerunku przedsiębiorstwa oraz ochronie jego praw intelektualnych, rejestracja znaków towarowych, obrót prawami autorskimi o charakterze majątkowym.

06. Ocena i dochodzenie roszczeń związanych z produktami inwestycyjnymi

Analiza regulaminów, prospektów i umów w celu oceny potencjalnych roszczeń przysługujących klientowi, a także dochodzenie roszczeń przysługujących klientom przeciwko instytucjom finansowym.

07. Ochrona danych osobowych

Przeprowadzanie audytów w zakresie dokumentacji wymaganej w związku z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie, jak również sporządzanie projektów niezbędnych procedur i dokumentów.

08. e-commerce

Wsparcie prawne procesu sprzedaży, redagowanie i opiniowanie wzorców umów oraz regulaminów pod kątem ich zgodności z regulacjami prawa cywilnego i szczególną ochroną przysługującą konsumentom.

09. Mediacja

Polubowne rozwiązanie sporów o charakterze gospodarczym przy wsparciu neutralnego i bezstronnego mediatora.

10. Prawo pracy

Reprezentowanie pracodawców w sprawach sądowych ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, redagowanie aktów wewnętrznych związanych ze stosunkiem pracy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń, regulamin premiowania etc.), a także dochodzenie roszczeń w zakresie zakazów konkurencji.

Obsługa klientów indywidualnych

Zakres usług dla klienta indywidualnego obejmuje prowadzenie spraw cywilnych, karnych, administracyjnych, rodzinnych i dotyczących prawa pracy, doradztwo w zagadnieniach prawnych wymagających pogłębionej analizy, udzielanie porad prawnych, przygotowanie pism procesowych, pomoc mediacyjną w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych, małżeńskich i sąsiedzkich. Największe doświadczenie prawnicy Kancelarii Szabelski Walawski posiadają w prowadzeniu spraw karnych, o wykroczenia, służebności (w tym służebności przesyłu, czy drogi koniecznej), dotyczących sporów między współwłaścicielami, nakładanych przez organy państwowe kar pieniężnych, z zakresu prawa pracy oraz spraw rodzinnych i o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

01. Sprawy cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy z całego spektrum prawa cywilnego, w tym: dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień, prowadzenie spraw o zasiedzenie, o zapłatę, uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości, sprawy spadkowe, o zachowek. Obsługa Kancelarii obejmuje etap przedsądowy (w tym prowadzenie negocjacji, sporządzenie odpowiednich pism etc.), jak i prowadzenie sporów sądowych.

02. Sprawy karne

Sprawy karne stanowią bardzo ważne pole praktyki Kancelarii. Prawnicy Kancelarii Szabelski Walawski posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych zarówno po stronie oskarżyciela, jak i – głównie – w sprawowaniu obrony. Poważna nowelizacja przepisów dokonana w lipcu 2015 roku pozwala prawnikom Kancelarii przenieść kontradyktoryjną metodę prowadzenia innych postępowań sądowych na dziedzinę prawa karnego. Obsługa w zakresie prawa karnego obejmuje zarzucone przestępstwa najbardziej powszechne, jak i gospodarcze, skarbowe oraz czyny z pogranicza prawa karnego i innych gałęzi prawa.

03. Sprawy administracyjne

Prawnicy Kancelarii Szabelski Walawski zapewniają reprezentację w postępowaniach administracyjnych – tak przed organami administracji wszystkich instancji, jak i przed sądami administracyjnymi, łącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym. Usługi Kancelarii obejmują również konstruowanie opinii prawnych dotyczących przedstawionych przez Klienta zagadnień.

04. Sprawy rodzinne

Na tym polu działalności Kancelaria podejmuje się obsługi całego zakresu spraw rodzinnych, w tym spraw o rozwód, alimenty, władzę nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem, jak i spraw o ubezwłasnowolnienie, czy wyznaczenie opiekuna prawnego.

05. Sprawy z zakresu prawa pracy

Kancelaria wspiera klientów w dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, prowadzeniu spraw o ustalenie stosunku pracy, jak i dochodzeniu należności z tytułu nadgodzin.

06. Doradztwo i porady prawne

Przyszłość usług prawniczych leży przede wszystkim w podejmowaniu odpowiednich kroków prawnych zanim konkretna sytuacja przerodzi się w konflikt, bądź spór sądowy. Dlatego prawnicy Kancelarii zajmują się szeroko pojętym doradztwem i udzielaniem porad prawnych służących ochronie interesów Klienta.

07. Przygotowanie pism

Prawnicy Kancelarii w tym obszarze działalności zajmują się wyborem odpowiednich środków reakcji prawnej w przedstawionej przez Klienta sytuacji i przygotowaniem pism służących ochronie interesów swoich Mocodawców.

08. Mediacja

Kancelaria Szabelski Walawski zapewnia również wsparcie mediatora w sporach dotyczących w szczególności: opieki nad dziećmi, alimentów, kontaktów z dzieckiem, sporów sąsiedzkich i spraw karnych. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja sprawa może zostać rozwiązana w drodze mediacji – zapraszamy do kontaktu.

Obsługa klientów skandynawskich

Wiele uwagi Kancelaria poświęca Klientom skandynawskim, zapewniając im kompleksowe wsparcie prawne. Obsługa na terenie całego kraju przedsiębiorstw z tej części Europy obejmuje czynności związane z zakładaniem spółek prawa handlowego, redagowaniem umów wykorzystywanych w obrocie, występowaniem o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, jak i reprezentowaniem Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Dotychczasowa obsługa Klientów zagranicznych pozwoliła na wypracowanie komfortowego modelu obsługi, w tym świadczeniu usług prawnych zdalnie, z wykorzystaniem technologii informatycznych. Nasza elastyczność pozwala na dostosowanie zakresu usług i sposobu ich świadczenia do indywidualnych potrzeb Skandynawów, przywykłych do najwyższych standardów i jakości.

Misja

Misją prawników Kancelarii Szabelski Walawski jest świadczenie na terenie całego kraju pomocy prawnej o najwyższym standardzie jakości, rzetelności i poufności oraz obsługa Klienta z dostosowaniem do charakteru jego sprawy, oczekiwań i potrzeb. Dbamy o efektywne i szybkie rozwiązanie zagadnień przedstawionych przez Klienta.

Skontaktuj się

Szabelski Walawski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4
70-462 Szczecin

Mateusz Szabelski – adwokat, mediator
tel. + 48 606 385 472
m.szabelski@sw-kancelaria.eu

Marcin Walawski – radca prawny
tel. + 48 605 619 699
m.walawski@sw-kancelaria.eu

facebook.com linkedin