Om oss

Vi er et team energiske jurister. Vår lidenskap er å løse problemer og vise våre kunder effektive løsninger. Samarbeidsmodeller som vi foreslår skal imøtekomme kundenes krav som varierer avhengig av sak, virksomhet og lønningsmetode. I vårt arbeid satser vi på spesialisering, tidsfleksibilitet og innovasjoner som gjør det mulig å oppnå forventede resultater så fort som mulig. En dag i uka inviterer firmaet til gratis møter der vi skal bli kjent med kundens sak og framstille mulige måter å løse den på.

Mateusz Szabelski

advokat, mekler Les mer…
Mateusz Szabelski advokat, mekler X

Advokat ved Advokatforeningen i Szczecin og mekler etter opplæring fra Landets Meklerforening. Som advokat konsentrerer han seg om komplekse tjenester for virksomheter innen bygg og prosjektering, handel, strafferett, opphavsrett og servitutter. Han bruker sin kunnskap og meklingsevner i forhandlinger, ved bistand for profesjonsorganisasjoner for å løse ufordelaktige sosiale situasjoner. Han driver mekling i økonomiske saker, straffe- og familiesaker.

I sin faglige virksomhet satser han på konsekvens, allsidig kunnskap om temaet og innovative løsninger.

Privat er han fotograf, maratonløper og XC-syklist. Hans interesser er personlig utvikling og musikk i mange sjangre.

 

Han tilbyr juridiske tjenester også på engelsk, tysk og spansk. 

Marcin Walawski

juridisk rådgiver Les mer…
Marcin Walawski juridisk rådgiver X

medlem i Fylkesforening av juridiske rådgivere i Szczecin.

Han graduerte fra Fakultet for juss og forvaltning ved Adam Mickiewicz universitetet i Poznań. Hans vitenskapelige interesser konsentrerte seg om obligasjonsrett, selskapsrett og verdipapirrett.

Hans masterseminar under veiledning av Professor Janina Panowicz-Lipska, ved Institutt for sivil- og handelsrett ble avsluttet med masteroppgave „Dematerialisering av verdipapirer. Både for oppgaven og forsvar fikk han „meget godt”.

Han begynte sin faglige karriere allerede som student, i advokat- og rådgiverfirmaer i Poznań. I årene 2010-2015 var han medlem i et juridisk team som betjente Sentralen for Verdipapirfondenes forening og sentralen for et selskap som forvaltet porteføljer av finansinstrumenter på kundenes oppdrag.

Hans ansvar omfattet løpende bistand for enkelte organisasjonsenheter og organer i ovennevnte aksjeselskap, først og fremst opprettelse og analyse av avtaler som er typiske for kapitalmarkedet, juridisk bistand for Skatteteam, vurdering om kundenes krav er begrunnet, betjening av selskap ved kontakter med reguleringsorganer (blant annet med det polske Finanstilsynet), verifisering av løpende og periodiske rapporter, opprettelse og verifisering av interne regler, overvåking av endringer i lovgivningen, med særlig hensyn til finansmarkedet.

Som jurist var med i prosjekter forbundet med innføring av nye investeringsprodukter og implementering av nye IKT-løsninger ved kundebehandling.

Han samarbeidet også med forsikringsselskap ved rettssaker i Poznań distrikt.

Siden 2014 har han drevet egen praksis ved Advokatfirmaet.

Nå konsentrerer han seg om representering av økonomiske enheter i rettsaker og tvangsfullbyrdelser, opprettelse og analyse av avtaler, innføring av prosedyrer for vern av personlige opplysninger, onlinelevering og –salg av tjenester (e-commerce), registrering og løpende juridisk bistand for handelsselskap.

Han satser mest på juridiske tjenester for utenlandske investorer, særlig bedrifter fra Skandinavia.

Tjenester tilbys på polsk og engelsk.

 

Fremmedspråk:

 

Polsk og engelsk. Grunnleggende kompetanse i norsk.

Tilbud

Advokatfirma Szabelski Walawski har et tilbud som er tilpasset Kundens karakteristikk og forventninger. Hovedsakelig yter Advokatfirmaet tjenester med tanke både om forretnings- og om individuell Kunde.

Juristene i Advokatfirma Szabelski Walawski driver med fast betjening av næringsdrivende som består i å delta aktivt i prosessen å bygge trygge og effektive strategier i prosjekter som gjennomføres av virksomheter, føring av rettstvister og utenrettslige saker, organisering av forhandlinger, mekling, skriv, avtaleprosjekter beskyttelse av virksomheters opphavsrett og immaterialrett, planlegging av investeringer og støtte for regnskaps- og personaleavdelinger.

Jurister i Advokatfirma Szabelski Walawski har erfaring først og fremst i betjening av virksomheter i byggebransjen, utførelse av byggeprosjekter og konstruksjonsunderlag, handel (deriblant e-commerce), opprettelse og analyse av avtaler som er typiske for kapitalmarkeder, vurdering av krav i forbindelse med investeringsprodukter og det å gjøre ovennevnte krav gjeldende. Juristene i Advokatfirmaet gir også opplæring etter Kundenes behov.

Tjenester for næringsdrivende og virksomheter

01. Det å gjøre krav gjeldende

Purrebrev, det å gjøre krav gjeldende ved retten og inkasso med deltakelse av namsmannskontor. Vi bistår Kunden først om fremst ved å gjøre gjeldende krav forbundet med avtale om byggearbeider (deriblant underentreprise), prosjektering, leie, levering, salg, transport og andre avtaler om levering av tjenester.

02. Fast betjening av virksomheter

Løpende juridisk bistand gjennom sykliske møter i Kundens sete eller i Advokatfirmaet. Tjenesten omfatter juridisk bistand ved å virksomhet, planlegging av strategi i gjennomførte prosjekter, opprettelse av avtaler, det å gjøre gjeldende krav på Kundens vegne, juridiske tjenester for selskap og deres organer.

03. Prosessfullmakt overfor domstolene og forvaltningsmyndigheter

Initiering av behandlinger, skriv, deltakelse i rettsmøter og offisielle handlinger, bistand ved investeringsprosesser, føring av regulert virksomhet og søknader om bindende uttalelser om skatterett.

04. Analyse og forberedelse av avtaler

Vern av Kundens interesser under inngåelse av avtaler som fremstilles av kontrahenter, redigering av avtaler som Kundene bruker i handel på en måt som tar et mulig stort hensyn til virksomhetens formål og sikkerhet.

05. Opphavsrett, immaterialrett og omdømmevern

Bistand ved beskyttelse av virksomhetens omdømme og vern av dens immaterialrett, registrering av varemerker, omsetning av copyright.

 06. Vurdering av krav som er forbundet med. investeringsprodukter og å gjøre dem gjeldende

Analyse av Kundens reglementer, prospekter og Kundens krav mot finansinstitusjoner. 

07. Behandling av personopplysninger

Revisjoner innen dokumenter som kreves i forbindelse med behandling og vern av personopplysninger i virksomhet, prosjekter for nødvendige prosedyrer og dokumenter.

 

 

08. e-commerce

Juridisk bistand ved salgsprosess, opprettelse og vurdering av avtaleskjemaer og reglementer om de er i samsvar med. sivilrettslige bestemmelser og særlig vern for forbrukere. 

09. Mekling

Voldsbehandling av økonomiske tvister med bistand fra en nøytral og habil mekler.

10. Arbeidsrett

Vi representerer arbeidsgivere i rettssaker angående arbeidsforhold og beslektede forhold, oppretter interne dokumenter forbundet med arbeidsforhold (arbeidsreglement, lønnsreglement, premieringsregler etc.) og krav ang. konkurranseforbud. 

Individuelle kunder

Våre tjenester for individuelle kunder omfatter sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker, familiesaker og saker angående arbeidsrett, rådgivning i juridiske spørsmål som krever fordypet analyse, juridiske råd, prosesskriv, mekling ved familie-, ekteskaps- og nabotvister. Jurister i Advokatfirma Szabelski Walawski har erfaring først og fremst i straffesaker, saker angående forseelser, servitutter (deriblant servitutter som gjelder kraftlinjer og veiservitutter), tvister mellom medeiere, pengestraffer fra det offentlige, arbeidsrett, familiesaker, erstatning og oppreisning. 

01. Sivile saker

Firmaet fører saker innen hele spektret av sivilretten, deriblant: gjøre erstatningskrav gjeldende, tvister i tilknytning til hevd, betaling, regulering av måten å bruke eiendommen på, arvesaker, pliktdelsarv. Våre tjenester omfatter saksforberedelse (deriblant forhandlinger, å forberede relevante skriv o.l.) og rettssaker.

02. Straffesaker

Straffesaker utgjør en meget viktig del av Advokatfirmaets praksis. Juristene i Advokatfirma Szabelski Walawski har mangeårig erfaring innen straffesaker, både som anklager og - først og fremst – ved forsvar. Etter en en alvorlig lovendring i juli 2005 kan juristene i Advokatfirmaet overføre den kontradiktoriske metoden for å føre andre rettssaker til strafferett, Tjenester innen strafferett omfatter forbrytelser: både de mest alminnelige, økonomiske, skatteforbrytelser og forhold som er på grensen mellom strafferett og andre rettsområder.

03. Forvaltningssaker

Juristene i Advokatfirma Szabelski Walawski sikrer prosessfullmakt i forvaltningssaker – overfor forvaltningsmyndigheter i alle instanser og overfor forvaltningsdomstoler, inkludert Den høyeste forvaltningsretten. Våre tjenester omfatter også juridisk vurdering av Kundens saker.

04. Familiesaker

På dette området tilbyr Advokatfirmaet betjening av alle slags familiesaker, deriblant skilsmisse, barnebidrag, foreldreansvar, umyndiggjørelse eller utnevnelse av verge..

05. Arbeidsrett

Advokatfirmaet bistår Kunder ved å gjøre gjeldende krav som har oppstått i forbindelse med arbeidsforhold og beslektede forhold, saker om vurdering om det foreligger et arbeidsforhold samt krav på lønn for overtid. 

06. Rådgivning og juridiske råd

Framtiden av juridiske tjenester er å ta relevante juridiske tiltak før en bestemt situasjon blir til konflikt eller rettstvist. Derfor tilbyr juristene i Advokatfirmaet rådgivning i en bred betydning og juridiske råd for vern av Kundens interesser.

07. Forberedelse av skriv

Juristene i Advokatfirmaet velger relevant rettslig reaksjon i situasjonen som Kunden framstiller, og de forbereder skriv for vern av sine klienters interesser.

08. Mekling

Advokatfirma Szabelski Walawski sikrer også bistand fra mekler, først og fremst i tvister om barnefordeling, barnebidrag, samvær med barn, nabotvister og straffesaker. Lurer du på om din sak kan behandles ved mekling – ta gjerne kontakt.

Skandinaviske kunder

Vårt firma vier mye oppmerksomhet til skandinaviske Kunder ved å sikre dem en kompleks, juridisk bistand. Våre tjenester for virksomheter fra den delen av Europa omfatter handlinger forbundet med stiftelse av handelsselskap, opprettelse av avtaler som anvendes under virksomhet, anmodninger om bindende uttalelser innen skatterett og representering av Kunder overfor domstoler og forvaltningsmyndigheter.

 

Takket være vår erfaring innen behandling av utenlandske Kunder har vi utarbeidet en komfortabel måte å betjene Kunder på, deriblant fjernservice med anvendelse av informasjonsteknologi. Takket være vår fleksibilitet kan vi tilpasse vårt tjenesteomfang samt måten vi yter dem på behovene fra skandinaviske Kunder som er vant til høyeste standard og kvalitet. 

Vår misjon

Vår misjon i Advokatfirma Szabelski Walawski er å tilby i hele landet juridisk bistand av høyeste standard når det gjelder kvalitet, pålitelighet og fortrolighet samt kundebehandling som er tilpasset Kundens sak, forventninger og behov. Vi sørger at Kundens sak blir løst raskt og effektivt. 

Kontakt oss

Szabelski Walawski Advokatfirma

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20/4
70-462 Szczecin

Mateusz Szabelski – advokat, mekler
tel. + 48 606 385 472
m.szabelski@sw-kancelaria.eu

Marcin Walawski – juridisk rådgiver
tel. + 48 605 619 699
m.walawski@sw-kancelaria.eu

facebook.com linkedin